Zgody RODO

Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Andrzej Płatek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AP MANAGEMENT ANNDRZEJ PŁATEK /PENSJONAT MARGO, RESTAURACJA LAWENDOWY ZAKĄTEK/ w Karwieńskich Błotach przy ul. Wczasowej 197/199, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra ds. rozwoju i posługujący się numerem NIP 521-181-24-01, zwany dalej PENSJONAT, RESTAURACJA

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Pensjonat, Restauracja przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO. Dane osobowe pozyskujemy od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia umowy lub od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych, jeżeli Pan/Pani wyraziliście taką zgodę. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
A. W celu dokonania wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania usługi, jak również w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności, możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak:

Imię i Nazwisko

Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);

Numer telefonu;

Adres e-mail;

Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo);

Podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu

Nr dokumentu tożsamości/PESEL;

Informacje dotyczące narodowości

Numer Twojej karty płatniczej i inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane dotyczące rozliczeń i rachunków.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Dane dzieci takie jak imię, nazwisko, narodowość i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek, oraz w celach statystycznych (obowiązek GUS).
B. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

Imię i Nazwisko;

Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto)

Numer telefonu;

Adres e-mail;

Ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
C. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

Imię i nazwisko;

Firma;

Adres zamieszkania lub adres siedziby;

Numer NIP

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;

Wymóg

podania danych osobowych:

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.

2. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury. 3. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego, lub wysłać potwierdzenia rezerwacji.

Okres przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. Uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
– trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
– 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
– 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

Uprawnienia podmiotów danych
1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych;

– sprostowania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

– do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa

– otrzymania kopii danych

– przenoszenia danych osobowych.
2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu
3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.